سید جمال الدین اسدآبادی و احیای تفکر دینی
58 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ظهور تمدن جدید غرب و تسلط همه جانبه بر جهان اسلام، بزرگترین چالشى بود که مسلمانان در دوره معاصر با آن روبرو شدند. شخصیت هائى با گرایش هاى متفاوتی در برون رفت از این چالش تلاش کردند. شناخت این شخصیتها و واکاوى افکار و اندیشه آنان، مى تواند ما را به شناسائى و حفظ هویت ملى ـ اسلامى مان در این مقطع کمک نموده و در برخورد با مسائل و چالشهاى این عصر راهگشا و تأثیرگذار باشد. مبارزه با استعمار، نبرد با خودکامگى و استبداد، اصلاح تفکر دینى، پیراستن چهره دین از خرافات و بدعتها و دعوت به اسلام اصیل، بازگشت به قرآن، فراخواندن به کسب علم و دانش و ایجاد جنبش بیدار اسلامى از مهمترین سرفصل هاى نهضتى است که عالمانى بیدار دل و روشنفکران مسلمان در برابر دو قطب افراط و تفریط یعنى متجددین و متحجرین، در رویاروئى با مظاهر تمدن غربى بنا نهاده اند. در بین چهره هاى مؤثر و ماندگار این نهضت، نام سیدجمال بیش از همه با بیدارى مسلمانان گره خورده است. او معمار تجدید بناى تفکر دینى و منادى بازگشت به اسلام راستین و قرآن کریم شمرده شده است. به تعبیر شریعتی«بنیانگذار روح جدیدى که در کالبد نیم مرده مسلمانان جهان دمیده شده... کسى که نخستین فریاد بیدارى در شرق خواب رفته بود.» بزرگترین اصلاح طلبى که براى پاسخگوئى به مسائل، نیازها و چالشهاى عصر و نسل خویش به بازخوانى عناصر دین و انطباق آن با مقتضیات زمان تلاش وافر و همه جانبه اى را بعمل آورد. از این رو سید بیش از دیگران، مورد بى مهرى و رفتار دشمنانه متحجرین و نیز متجددین قرار گرفت و این دو چون دو تیغه یک قیچى در قطع افکار و اندیشه هاى او عمل نموده و سرانجام او را به مسلخ کشانده و شمع آجینش کردند. به گفته شریعتى، هنوز اندیشه هاى مشکوک و دست هاى آلوده، حتى از سایه اش مى ترسند، حتى هنوز خاطره اش را بمباران مى کنند.» از بى دینى تا بیسوادى و... مجموعه اتهاماتى بود که این دو تیپ نثارش کردند که به برخى از آنان اشاره اى خواهد رفت. در این نوشته سعى شده است تا با بازخوانى افکار و اندیشه هاى سید و تبیین مواضع حکیمانه و کم نظیر ایشان در ارتباط با مسائل و مباحث ایران و جهان اسلام، به پاسخ این مسأله و پرسش اساسى دست بیازیم که: علل عقب ماندگى و انحطاط جهان اسلام چیست و راه برون رفت امت اسلامى از این بحران کدام است؟