ممیزی دانش ادیان و مذاهب در کشور
56 بازدید
نقش: زیر نظر
سال نشر: 1388
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
ممیزی دانش ادیان و مذاهب مجری طرح: علی اکبر نیکزاد تهرانی همکاران طرح: دکتر حمیدرضا شریعتمداری و دکتر محمدباقر قیومی (همکاران علمی)، سید رضا موسوی، عباسی و پویا (همکاران اجرایی) چکیده علی¬رغم رشد شاخص¬های کمی و کیفی دانش ادیان و مذاهب در کشور این دانش هنوز با وضعیت مطلوب خویش فاصله زیادی دارد. دانش ادیان و مذاهب با وجود برخورداری از نقاط قوت و سابقه دیرینه آن در کشور ایران از ضعف¬ها و کاستی¬های فراوانی رنج می¬برد. هنوز امکان بهره¬وری از تمام فرصت¬های موجود برای توسعه و ارتقاء این دانش در کشور فراهم نیست و چالشها و تهدیدات فراوانی می¬تواند حرکت روبه رشد این دانش را با دشواریی¬هایی روبه رو نماید. آمارها و شاخص¬های کمی نشان دهنده رشد رو به جلو این دانش علی¬الخصوص در یک دهه گذشته بوده است. از منظر شاخصهای ساختاری صرفاً 4 دانشگاه و 19 گروه آموزشی در بخش ادیان و مذاهب در کشور فعالند و عدم توزیع مناسب جغرافیایی این مراکز بعنوان یک ضعف ساختاری این بخش به شمار می¬آید. در حوزه شاخص¬های عملکردی در سالهای گذشته رشد رو به جلو را شاهد بوده¬ایم اما هنوز فاصله زیادی این دانش با افق¬های علم و فن¬آوری دارد و نیازمند حمایت بیشتراست. وضعیت شاخص¬های کیفی این دانش نیز نسبتاً وضعیت مناسبی دارد. اما این دانش علی-رغم نقاط قوت و برخورداری از فرصت¬ها دارای نقاط ضعف و تهدیداتی نیز می¬باشد. کوشش در جهت توسعه فرهنگ تحقیق، تشکیل قطب علمی رشته ادیان و مذاهب، تقویت همکاری¬های داخلی و بین¬المللی، تربیت نیروی انسانی متخصص و بهره¬مندی از ابزارهای جدید از جمله راهبردهای توسعة کمی و کیفی این دانش در کشور به شمار می آید.در انجام این تحقیق از"روش تحقیق موردی وزمینه ای" بهره برده ایم وپس از ترسیم وضع موجود وعلل آن به ترسیم وضعیت مطلوب پرداخته ایم. واژگان کلیدی: ادیان، مذاهب، مراکز آموزشی، شاخص¬های کمی و کیفی و تجزیه و تحلیل داده¬ها