نقش امام رضا(ع) در تقویت و ارتقای تشیع در ایران
45 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
باسمه تعالی مهاجرت امام به خراسان، نقطه عطفی در تاریخ تشیع محسوب میگردد. حضور امام(ع)در محافل علمی و مذهبی ایرانیان، چنان اثر فزاینده ای از خود به جا گذاشت که توانست قابلیتهای مذهب اهلبیت(ع) را به نمایش بگذارد. امام(ع) با طرح اصول و مبانی تشیع، در صدد تغییر و اصلاح رویکرد دینی مسلمانان برآمد. از سوئی دیگر با احیای جایگاه اهلبیت(ع) و اثبات حقانیت آنان سعی کرد تا محبت نسبت به اهلبیت را جهت دهد و تشیع به معنای محب «آل-پیامبر(ص)» را به تشیع اعتقادی و اصیل ارتقاء ببخشد. -قسمت اول مقاله، به بررسی مبانی و مفاهیم بنیادی بحث پرداخته است. مفهوم شیعه، پیشینه تشیع، تشیع در ایران و دلائل گرایش ایرانیان به مذهب اهلبیت(ع) محورهای بحث را در این قسمت تشکیل میدهد. -قسمت دوم مقاله، به نقش تاریخی امام رضا(ع) و بررسی عواملی که در پی مهاجرت امام(ع) موجب احیای اصول و مبانی تفکر شیعی و گسترش و تعمیق مذهب شیعه اختصاص یافته است. شکل گیری موقعیت استثنائی و کم نظیری برای امام(ع) در میان ایرانیان، که همراه با ظهورعظمت و مرجعیت علمی حضرت، غلبه گفتمان احیاگرانه آن حضرت مبنی بر بازگشت به قرآن و سنت نبوی(ص) بر گفتمانهای رسمی، استقبال امام از روح تشنه و پرسشگر ایرانیان و پاسخ حکیمانه به سؤالهای بیشمار آنها، درخشش امام در محافل علمی و بحث و گفتگو با ارباب ادیان و مذاهب، بنیانگذاری نهضت علمی در بین شیعیان خراسان با راه اندازی حوزهها و حلقه های درس و آموزش و مکاتبه علمی با چهرههای شیعی در مناطق مختلف ایران، سلوک و منش بزرگوارانه و اخلاقی حضرت و تأثیر آن بر نگرش ایرانیان نسبت به اهلبیت پیامبر(ص) و ظهور مقام معنوی امام(ع) بویژه در اقامه نماز استسقاء و برگزاری مراسم عید فطر و تأثیر فزاینده آن در بین ایرانیان از عوامل بسیار مهم و نقش آفرینی بود که تأثیر آنها در احیای جایگاه دینی و اعتقادی اهلبیت(ع) و ارتقای مذهب شیعه در تفکر دینی ایرانیان در این قسمت مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. -در قسمت پایانی به دو بخش از تلاش احیاگرانه امام(ع) می پردازد: الف. بیان ویژگیهای شیعه اهلبیت(ع) و ترسیم چهره آرمانی و الگوئی مناسب از شیعه. ب. معرفی جریانهای انحرافی شیعی و توجه به آسیبهائی که تشیع را در معرض تهدید قرار میدهد. واژههای کلیدی: توحید، امامت، امام رضا(ع)، اصلاح، تفکر شیعی، تشیع در ایران.