بازشناسی هویت صنفی روحانیت
42 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسیارند کسانى که خواستار تحصیل در مدارس علمیه هستند، یا اینکه مدت مدیدى است که در سلک روحانیتند، امّا چه بسا تعریف درستى از روحانیت، رسالت و مسئولیت آن ندارند و کم نیستند افرادى که در مواقع مختلف، در مورد روحانیت، تعریف آن، وظائف و مسئولیت هاى این نهاد و یا درباره وضعیت موجود آن و نقش و کارکردهاى روحانیت اندیشیده و با سئوالات متعدد و گوناگونى مواجه شده اند. اینکه روحانى کیست؟ وظیفه و رسالت او در جامعه چیست؟ آیا وجود و حضور او در جامعه ضرورى است؟ آیا همه کسانى که در سلک روحانیت هستند، به وظایف و مسئولیت هاى خویش آگاهند؟ آیا تمام روحانیون، افرادى خیرخواه مى باشند؟ علت محبوبیت یا عدم محبوبیت آنها چیست؟ آیا روحانى نما هم وجود دارد؟ و دهها سوال دیگر که پیش رو خواهیم داشت و یا در جهت دستیابى به پاسخ مناسب و درست براى آن در تلاش هستیم. اگر کسى بخواهد پاسخ صحیحى براى سئوالات خویش در این باب بیابد، قطعاً باید قبل از هر چیز، هویت روحانیت را بشناسد. حتى اگر یک روحانى نیز بخواهد به ارزیابى خود، یا مجموعه روحانیت و یا کارکردهاى حوزه هاى علمیه بنشیند، قطعاً باید پیش از آن، تعریف درستى از هویت روحانیت داشته باشد. بحثى که پیش رو دارید، تلاشى است در جهت شناخت بهتر نهاد روحانیت و ارائه تعریف درست از هویت روحانى و نقشى که روحانیان در جامعه دارند. در این مقاله سعی شده است به پرسشهای اساسی در مورد روحانیت و هویت آن پرداخته شود.