اخلاق پیامبر(ص)
41 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اخلاق پیامبر(ص): مجموعه ملکات نفسانی و سجایای اخلاقی که در وجود پیامبر(ص) تجلی و به «خلق عظیم» شهرت یافته است. (برای واژه¬شناسی، به مدخل اخلاق مراجعه شود.) پیامبر(ص) سجایا و مکارم اخلاقی را به تمام و کمال در خود جمع کرده بود، چنانکه گفته¬اند: وی آراستگی به معالی و مکارم اخلاقی را محبوب خدا دانسته، (ابن شعبه ص52) می¬فرمود: «خداوند مکارم اخلاق را دوست و رذایل اخلاقى را دشمن مى دارد.» (حرعاملی، ج11، ص157؛ بیهقی، ج ) از این رو همیشه با فروتنی و تواضع، از پیشگاه خداى تبارک و تعالى می¬خواست که او را به آداب و و اخلاق نیکو آراسته «اللهم حسن خلقى و خلقى» (غزالی، ج2، ص358) و از اخلاق زشت پاکش نگه دارد « اللهم جنبنى منکرات الاخلاق». (همان) محاسن و آراستگی¬اخلاقی، چنان در وجود مبارک پیامبر(ص) تجلی می¬یابد که به مقام حبیبی حضرت حق دست می-یازد. خداوند این آراستگی به مکارم اخلاقی را به عبارت زیبا و جاودانه¬ای چنین می¬ستاید، « و انک لعلی خلق عظیم» (قلم/ 4). قرآن کریم آئینه تمام نمائی است که چهره ملکوتی پیامبر(ص) و آراستگی وی به معالی اخلاقی را به تصویر کشیده است. در آیات بسیاری، همت بلند، راستگوئی، امانت¬داری، ایثار، رحمت و مهربانی آن حضرت را ¬ستوده و خدای تبارک و تعالی با معرفی وی به عنوان الگوی برتر و اسوه حسنه( احزاب/ 21)، شاهد( فتح / 8)، چراغ فروزنده( احزاب / 46 )، رحمت برای جهانیان( انبیاء / 107 ) و دعوت¬گر به سوی خدا( احزاب / 46 )، خواسته است تجسم همه ارزش-های اسلام و قرآن را در رفتار وی، به مردم نشان داده و آنان را ترغیب به اقتدا و پیروی از وی بنماید. از این رو است که وقتی از همسرش عایشه پرسیدند: اخلاق پیامبر چگونه بود؟ پاسخ داد: «خلق و خوی او، قرآن بود». (غزالی، ج2، ص358) یعنی پیامبر، مؤدب به آداب و متخلق به اخلاق قرآنی، و به تعبیری دیگر « انسان کامل» و قرآن مجسم و ناطق بود، هر آنچه را که قرآن به مدح و تمجید آن پرداخته بود، در وجود او تجلی پیدا کرده و مورد رضایت وی بود، و هر آنچه که مورد نکوهش قرآن قرار گرفت، شخصیت پیامبر از آن پاک ومبراه بوده است(ابن رجب، ج1، ص148) از این رو است که ایشان به الگوئی ماندگاری برای بشریت تبدیل گردید.