اهل سنت
41 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اهل سنت و جماعت: مذهب اکثریت مسلمانان که خود را «اهل سنت و جماعت»، یعنی پیرو سنت و شیوهء پیامبر(ص)، خلفای راشدین و صحابه نامیده، در احکام شریعت تابع ائمه و مذاهب چهارگانه فقهی اند، به عدالت همة صحابه و خلافت خلفای راشدین ایمان و باور دارند. اصطلاح «اهل سنت و جماعت» دارای دو مفهوم دینی و سیاسی است. مفهوم دینی آن عبارت است از تبعیت از سنت (أقوال و أفعال و تقریر ) پیامبر(ص)، لذا این مفهوم در ذهن عموم اهل سنت متبادر است که تنها آنان متمسک به سنت پیامبر و پیرو اسلام اصیل و ناب هستند. به همین دلیل خود را تنها فرقه ناجیه، طائفه منصوره و ملتزم به سیره حقی میدانند که سلف صالح بر آن بوده است و دیگر فرق و مذاهب اسلامی را اهل بدعت، گمراه، اصحاب منهج انحرافی و خارج از ملت می پندارند. مفهوم سیاسی آن اینکه با توجیه پذیرش حاکمان جور خود را «اهل جماعت» و مذاهبی را که به مشروعیت قدرت های حاکم باور نداشتند، اهل تفرقه و اختلاف نامیدند، چنانکه در سال 41 هجری اتفاق افتاد. در این مقاله تلاش شده تا با واژه شناسی اهل سنت و جماعت به تفاوت آن با بقیه مذاهب اسلامی بویژه شیعه اثنی عشری که به مشروعیت دستگاه خلافت باور ندارد، بپردازد.