اخلاق در نگاه پیامبر (ص)
40 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اخلاق؛ آموزه¬های تربیتی پیامبر(ص)، شامل بیان فضایل و رذایلی است که در تزکیه نفس و تعالی معنوی انسان نقش دارد. اخلاق جمع خُلق خُلُق، بمعنای خوی، خصلت و سجیه است (ابن منظور،10/86؛ فیروز‌آبادی، 3/229). خَلق و خُلق از ریشه واحدی هستند ولیکن خَلق اختصاص به هیئت، شکل و صورتی دارد که با چشم و بصر درک می‌شود، ولی خُلق به قوا و سجایائی گفته می¬شود که با بصیرت ادراک می‌گردد. خلق صورت ظاهری و مشهود است و خلق صورت باطنی است (راغب، المفردات /158؛ ابن اثیر 2/70). در اصطلاح به هیأت(فیض کاشانى، حقایق/ 54 )، حالت ( ابن مسکویه/ 51 ) یا ملکه(خواجه نصیر/ 101 ) نفسانی تعریف شده است، که موجب افعال نیک و بد، بدون تأمل و تکلف می¬شود. ولی معاصرین، اخلاق را اعم از صفات نفسانی و رفتار آدمی می¬دانند. از این رو اخلاق را دانشی دانسته-اند که از صفات و رفتارهای نیک و بد و چگونگی اکتساب و اجتناب از آن ها بحث می کند(مطهری/ 22). - اهمیت اخلاق در نگاه پیامبر: