سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
انجمن ادیان ومذاهب  
عضو هیئت مدیره وکمک به برنامه ریزی  
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم  
محقق و پژوهشگر 
 
 
علمی ، پژوهشی 
همکاری 
سازمان تبلیغات استان کردستان  
مدیریت  
1369/01/01 
1376/01/01 
اجرائی  
همکاری 
ستاد منطقه 2سازمان تبلیغات گروه مناطق  
مدیریت  
1376/01/01 
1385/01/01 
اجرائی  
همکاری 
انجمن ادیان ومذاهب 
عضو هیئت مدیره وکمک به برنامه ریزی 
 
 
اجرایی 
همکاری 
پژوهشکده باقر العلوم 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
سازمان تبلیغات استان کردستان 
مدیر 
 
 
اجرایی 
همکاری 
ستاد منطقه 2سازمان تبلیغات گروه مناطق ویژه 
طرح وبرنامه مدیریت فرهنگی وسرپرستی 
 
 
اجرایی 
تدریس 
دانشگاه كردستان  
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشكي كردستان  
مدرس 
 
 
---- 
تدریس 
دانشگاه کردستان  
مدرس 
 
 
------ 
تدریس 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
مدرس 
 
 
------